مراکز دارای گواهی گردشگری سلامت تهران

ستاک سیر ایرانیان

سلامت اندیشان راه ابریشم

گشت سلامت آریا

کیانویان مهر ایرانیان

سفرهای علاالدین

اندیشه گردشگر آسیا

آلاله آسمان آبی

سرزمین بلوط- های زاگرس

پرستو پرواز آسمان

هفت بالون سیر امیر

سفرهای هزار و یک شب

ایلیا گشت صالح